logo
title
Cập nhật ngày: 04/10/2023
Ngày 04/10/2023, Sở du lịch Quảng Ninh ra quyết định số 129/QĐ-SDL-TTHC về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của Công ty TNHH Dịch vụ ...
Cập nhật ngày: 17/08/2023
Ngày 09/6/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 945/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương ...
Cập nhật ngày: 17/08/2023
Ngày 08/6/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 932/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Tư ...
Cập nhật ngày: 17/08/2023
Ngày 24/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 816/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Sinna ...
Cập nhật ngày: 17/08/2023
Ngày 02/6/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 891/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH IONETOUR ...
Cập nhật ngày: 15/08/2023
Ngày 26/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 841/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương ...
Cập nhật ngày: 15/08/2023
Ngày 24/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 812/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du ...
Cập nhật ngày: 10/08/2023
Ngày 24/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 810/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 10/08/2023
Ngày 26/7/2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 43/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ...
Cập nhật ngày: 10/08/2023
Ngày 21/6/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1035/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...