logo
title
Cập nhật ngày: 15/11/2021
Ngày 11/11/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1625/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Vacation ...
Cập nhật ngày: 24/10/2021
Ngày 15/10/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1480/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH DUC ...
Cập nhật ngày: 24/10/2021
Ngày 12/10/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1457/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH MTV ...
Cập nhật ngày: 24/10/2021
Ngày 12/10/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1456/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH VNG ...
Cập nhật ngày: 24/10/2021
Ngày 12/10/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1450/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Sales ...
Cập nhật ngày: 12/10/2021
Ngày 11/10/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1443/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Dịch ...
Cập nhật ngày: 12/10/2021
Ngày 11/10/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1442/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương ...
Cập nhật ngày: 12/10/2021
Ngày 11/10/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1441/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH One ...
Cập nhật ngày: 12/10/2021
Ngày 11/10/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1440/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty CP Xúc ...
Cập nhật ngày: 08/10/2021
Ngày 07/10/2021, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1425/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Sự ...