logo
title
Cập nhật ngày: 01/11/2021
Ngày 28/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính ...
Cập nhật ngày: 04/01/2021
Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã ban hành luật số 67/2020/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.
Cập nhật ngày: 04/01/2021
Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính ra thông tư số 112/2020 TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn ...
Cập nhật ngày: 06/08/2020
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao ...
Cập nhật ngày: 06/08/2020
Luật đầu tư số 61/2020/QH14 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.
Cập nhật ngày: 06/08/2020
Thông tư ban hành ngày 25/03/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; nội dung bồi ...
Cập nhật ngày: 06/08/2020
Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL về Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư ...
Cập nhật ngày: 06/08/2020
Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Chính phủ ra Nghị định số 45/2019/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.
Cập nhật ngày: 05/08/2020
Ngày 31/12/2017, Chính phủ ra Nghị đinh 168/2017/NĐ-CP. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về điều tra, đánh giá, phân loại tài ...
Cập nhật ngày: 05/08/2020
Ngày 15/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL, Quy định một số điều của Luật Du Lịch.