logo
title

Quảng Nam đầu tư cho văn hóa, thể dục thể thao vì sự phát triển bền vững

Cập nhật ngày: 31/07/2021
Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết Số 11-NQ/TU về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Nghị quyết này được thông qua tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 (khóa XXII) diễn ra vào đầu tháng 7/2021.
 
Đồng bào Cơ Tu Quảng Nam vui hội làng
 
Theo đó, Nghị quyết hướng đến mục tiêu gìn giữ, lan tỏa giá trị, bản sắc văn hóa gắn với không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tạo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị văn hóa, gắn văn hóa với phát triển du lịch, dịch vụ..., góp phần tích cực xây dựng Quảng Nam phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. 
 
Đối với lĩnh vực TDTT, nghị quyết của Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ, cân đối về cơ cấu và quy mô, đa dạng hình thức, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, thể trạng, tầm vóc của người dân; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tốt các điều kiện tập luyện, đào tạo, huấn luyện, tổ chức thi đấu; xây dựng thiết chế thể thao các cấp đạt chuẩn; phát triển thể thao thành tích cao, thể thao mũi nhọn, thể thao giải trí, thể thao gắn với phát triển du lịch... Đến năm 2025, tất cả di tích đã xếp hạng bị xuống cấp được trùng tu, tu bổ, tôn tạo; đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, các di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng; hằng năm, có 3 - 5 tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu đạt chất lượng cao, phản ánh truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Quảng Nam; tất cả địa phương cấp huyện có thư viện và được ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối hệ thống thư viện toàn tỉnh, trong đó 50% số thư viện cấp huyện đạt chuẩn và 40% địa phương cấp xã có thư viện hoặc phòng đọc; có 70% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 65% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị... Đến năm 2030, tất cả thanh thiếu nhi trong các trường học được giáo dục về giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống Quảng Nam; hoàn thành xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh... Đến năm 2025 hoàn thành quy hoạch chi tiết Khu liên hợp TDTT của tỉnh tại phường An Phú, TP Tam Kỳ và từng bước đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cơ bản; ưu tiên đầu tư xây dựng bể bơi thành tích cao phục vụ nhân dân và đủ điều kiện tổ chức các giải cấp quốc gia, quốc tế; hoàn thành dự án xây dựng Khu trung tâm TDTT Bắc Quảng Nam; tổ chức dạy bơi, phổ cập bơi cho học sinh đạt hơn 40%; phấn đấu nằm trong tốp 30 - 25 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Đến năm 2030, hoàn thành xây dựng các hạng mục cơ bản tại Khu liên hợp thể thao tỉnh; 50% địa phương cấp huyện có bể bơi đạt chuẩn; số cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy bơi, phổ cập bơi cho học sinh đạt hơn 60%; phấn đấu đạt vị trí 27 - 23 tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.
 
Để hoàn thành mục tiêu, nghị quyết đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, gắn liền với trách nhiệm của các cấp ủy, địa phương, đơn vị. Trong đó, yêu cầu các cấp chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên từng lĩnh vực; cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng thành các chương trình, đề án phù hợp với từng địa phương, đơn vị trên địa bản tỉnh.
 
Thảo Nguyên
http://cadn.com.vn/